• darkblurbg

Algemene Voorwaarden van Levazorg

1.0 Inleiding

Levazorg bestaat uit stichting Levazorg. Alle vestigingen van Levazorg conformeren zich aan de hierna volgende Algemene Voorwaarden.

  • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Levazorg

Alle vestigingen van Levazorg.

 

Klant

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Levazorg een rechtsbetrekking heeft.

 

Opdrachtgever

Degene die de opdracht voor de rechtsbetrekking geeft en deze betaald.

 

Levazorg medewerker

De door Levazorg ingeschakelde deskundige die de opdracht voor de klant uitvoert.

 

Levazorg contract

Getekende offerte of zorgovereenkomst in combinatie met getekende Algemene Voorwaarden

 

Bijzondere voorwaarden

De door Levazorg aangeleverde bewonershandboek

 

2 Algemeen

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Levazorg, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Levazorg overeengekomen te worden.

 

2.2. Indien Levazorg diensten verleent op grond van wettelijke regelingen, worden deze wettelijke voorschriften gehanteerd indien en voor zover van toepassing bij de bepaling van:

- de aard van de dienstverlening;

- de omvang van de dienstverlening;

- de eigen bijdrage van de klant.

Deze Algemene Voorwaarden vormen daarop een aanvulling.

 

2.3. Voor diensten waaraan geen regelgeving van overheidswege ten grondslag ligt, vormen deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de tariefstelling de condities waaronder diensten worden verleend.

 

2.4. Indien van overheidswege andere of nieuwe regelgeving met betrekking tot de door Levazorg geleverde diensten wordt geïmplementeerd, wordt deze regelgeving geacht mede de basis te vormen voor de dienstverlening.

 

3 Wijze van dienstverlening

 

3.1. Voor de jeugdhulp gesubsidieerde diensten van Levazorg is een beschikking van de gemeente nodig en vereist waaruit de zorgbehoefte van de klant blijkt. Voor diensten die niet jeugdhulp gesubsidieerd zijn, zal er op offertebasis worden bepaald wat de behoefte van de klant dan wel opdrachtgever is. De aanvaardingstermijn is per offerte bepaald.

 

3.2. Binnen de kaders van de indicatiestelling en rekening houdend met de wensen van de klant wordt door Levazorg een zorgovereenkomst opgesteld. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door de klant of (wettelijke) vertegenwoordiger voor akkoord ondertekend.

De zorgovereenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen samen het Levazorg contract.

 

De zorgovereenkomst wordt bijgesteld indien er sprake is van een wijziging in aard/ omvang van de zorgverlening (bij jeugdhulp gesubsidieerde diensten moet bij belangrijke wijzigingen een nieuwe beschikking worden gesteld).

 

In overleg met de klant worden concrete werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een Levazorg plan van aanpak.

 

Bij klanten waar er geen sprake is van een indicatiestelling wordt vooraf, rekening houdend met de wensen van de klant dan wel opdrachtgever, een offerte opgesteld waarin alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Deze offerte wordt door de klant dan wel wettelijke vertegenwoordiger dan wel opdrachtgever voor akkoord ondertekend. In dit geval vormen de offerte en de Algemene Voorwaarden samen het Levazorg contract.

 

3.3. Levazorg garandeert bij de inzet van haar medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van de medewerker. De Levazorg medewerker zal bij zijn/haar werkzaamheden de houding van een goede medewerker in acht nemen en zal daarbij handelen in overeenstemming met de op hem / haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor medewerkers geldende professionele standaard.

 

3.4. Indien de dienstverlening niet door Levazorg wordt verricht, maar een door Levazorg aan te wijzen derde, garandeert Levazorg dat de opdracht door de derde zal worden uitgevoerd met inachtneming, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, van de door Levazorg gehanteerde kwaliteitseisen. De ingeschakelde derde dient te voldoen aan de eisen van goed medewerkerschap zoals genoemd in het vorige lid.

 

3.5. De organisatie en uitvoering van de dienstverlening vinden plaats in overeenstemming met wettelijke vereisten, algemeen aanvaarde standaarden, de Gedragscode van Jeugdzorg Nederland en de door Levazorg vastgestelde kwaliteitseisen, gebaseerd op de HKZ-norm.

 

3.6. De klant verschaft Levazorg gevraagd en ongevraagd alle informatie en medewerking die de medewerker redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening.

 

3.7. Iedere medewerker van Levazorg is gemachtigd om indien nodig klantdossiers in te zien voor zover redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.

 

3.8. De klant die zorg- of dienstverlening van Levazorg ontvangt en reeds geplande hulp afzegt, later dan 48 uur voor het geplande tijdstip waarop de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

3.9. Er wordt gestreefd naar levering van zorg en dienstverlening,

- binnen 48 uur na schriftelijke of telefonische aanmelding;

- in acute situaties binnen 24 uur na schriftelijke of telefonische aanmelding.

 

3.10. Het is de Levazorg medewerker niet toegestaan om gemachtigd te worden voor geldzaken en/of de bank-/giropas van de klant te gebruiken. Bij overtreding van een dergelijk verbod aanvaardt Levazorg geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

 

De medewerker mag zijn/haar werkzaamheden alleen op woonlocaties van Levazorg uitvoeren, tenzij hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt met Levazorg. Alle risico’s met betrekking tot de opstal en de inboedel blijven echter voor rekening van de klant. Noch Levazorg, noch de medewerker aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid ter zake. Het is de klant alleen toegestaan zich ten tijde van de zorg samen met een medewerker van Levazorg te verplaatsen in een motorvoertuig indien:

  • De bestuurder een geldig rijbewijs heeft;
  • Het motorvoertuig verzekerd is;
  • Het motorvoertuig ook een inzittendenverzekering heeft. In geval van schade of letstel zal Levazorg de veroorzaker aansprakelijk stellen.

 

  1. Arbeidsomstandigheden

 

De klant draagt zorg voor een werksituatie waarin de Levazorg medewerker veilig en verantwoord zijn/haar werkzaamheden kan verrichten. Levazorg kan het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de klant niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet mee instemt dat Levazorg voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om de veiligheid of gezondheid van de medewerker niet in gevaar te brengen.

 

5 Privacy

 

5.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt, voor zover van toepassing, gehandeld conform de wettelijke eisen inzake de dossierplicht en bescherming van persoonsgegevens, zoals geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

5.2. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld in overeenstemming met het geldende privacyreglement. Het privacyreglement is op aanvraag beschikbaar.

 

6 Bejegening

 

 6.1. Levazorg hanteert een gedragscode die alle Levazorg medewerkers dienen te hanteren tegenover de klanten. In het geval een klant zich onheus bejegend voelt door een Levazorg medewerker en dit meldt aan Levazorg, zal direct actie worden genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. In ernstige gevallen zal direct vervanging van de Levazorg medewerker plaatsvinden.

 

6.2. De klant dient de medewerkers van Levazorg met respect te behandelen. Discriminatie, verbale en non-verbale agressie, intimidatie of ongewenste intimiteiten van medewerkers kan in uiterste gevallen leiden tot weigering van zorg. Dit laatste laat onverlet de plicht van de klant dan wel (wettelijke) vertegenwoordiger dan wel opdrachtgever tot onverminderde betaling van de overeengekomen werkzaamheden.

 

6.3 In geval van fysieke agressie of ernstige bedreiging wordt er aangifte gedaan.

 

7 Overmacht

 

7.1. Levazorg kan de gevraagde dienst leveren voor zover er geen sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zodanig is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Levazorg kan worden gevraagd.

 

Indien Levazorg door overmacht de overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, heeft Levazorg het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat de klant Levazorg kan aanspreken op een schadevergoeding.

 

8 Tarieven

 

8.1. Levazorg hanteert een tarievenlijst per type zorg of dienstverlening met een tarief A voor normale uren en een tarief B 24 uurs tarief ook wel (per etmaal) genoemd. Indien van toepassing worden deze tarieven vermeerderd met BTW. Het dagtarief is afhankelijk van de aard van de zorg of dienstverlening die door Levazorg aan de klant wordt verstrekt.

 

8.2. De tarieven blijven ongewijzigd voor de aangegeven periode, tenzij anders wordt overeengekomen. De tarieven zijn, voor zover omzetbelasting van toepassing is, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

 

8.3. Bij kostenverhogingen van overheidswege kunnen tarieven zonder voorafgaande kennisgeving doorberekend worden, indien en voor zover niet strijdig met de eventueel daarbij afgegeven richtlijnen.

 

8.4. Niet voorzienbare verhogingen van vergoedingen en tarieven van meer dan 10% zullen, zo mogelijk voorafgaand aan de verhoging, door Levazorg ter kennisgeving worden gegeven aan de klant of opdrachtgever. Indien de klant of opdrachtgever niet met een dergelijke tariefsverhoging akkoord gaat, kan de te leveren zorg of dienst door de klant of opdrachtgever onmiddellijk worden beëindigd.

 

8.5. Aan verschrijvingen betreffende tarieven of andere voorwaarden in publicaties van Levazorg kunnen door de klant of opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

 

9 Betaling en niet-nakoming

 

9.1. Declaraties worden binnen 30 dagen na het leveren van de zorg of dienst c.q. na het verstrijken van een overeengekomen periode aan de klant of opdrachtgever verzonden;

 

9.2. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door Levazorg aangegeven wijze.

 

9.3. Bij niet tijdige betaling van een factuur is Levzorg bevoegd om -onder dat daartoe ingebrekestelling vereist is- de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten. Tijdens opschorting als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever niet het recht om op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

9.4. Voor elke dag waarmede de gestelde betalingstermijn wordt overschreden kan aan de klant of opdrachtgever een rentevergoeding in rekening worden gebracht, berekend naar de maatstaf van de wettelijke rente.

 

9.5. Binnen 14 dagen na factuurdatum volgt een betalingsherinnering en ingebrekestelling.

 

Binnen 28 dagen na factuurdatum volgt een laatste waarschuwing tot betaling waarbij verhoging van de hoofdsom plaatsvindt met € 7,50 administratiekosten en de verschuldigde rente vanaf de factuurdatum.

Indien betaling vervolgens niet alsnog binnen drie werkdagen plaatsvindt, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. In dat geval is de klant of opdrachtgever naast de hoofdsom, de administratiekosten en bedoelde rente tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 150,--. De gehoudenheid tot voldoening van laatstgenoemd bedrag volgt reeds uit het enkele feit van aanschrijving van de klant of opdrachtgever door een derde incasseerder.

 

10 Opzegging

 

10.1. Voor het beëindigen van een Levazorg contract geldt een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn gaat in vanaf het moment dat Levazorg de schriftelijke opzegging heeft ontvangen. Als het gaat om een beëindiging vanwege een medische indicatie geldt een opzegtermijn van 24 uur.

 

10.2. Levazorg kan de tussen haar en de klant of opdrachtgever gesloten Levazorg contract slechts tussentijds opzeggen indien de indicatie wordt beëindigd of wegens zodanige gewichtige redenen dat van Levazorg niet kan worden verlangd dat zij deze voortzet, e.e.a. mede op basis van de procedure zorgweigering. Een dergelijke gewichtige reden doet zich in ieder geval voor indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt dan wel buiten het werkgebied van Levazorg wilt wonen. Levazorg zal bij opzegging van een Levazorg contract een termijn van één maand hanteren.

 

11 Aansprakelijkheid

 

11.1. Levazorg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant of opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of anderszins (bijvoorbeeld door onrechtmatige daad), indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door Levazorg voor haar zorg of dienstverlening afgesloten verzekering.

 

11.2. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de geldelijke waarde (factuurwaarde) van de geleverde diensten.

 

11.3. De klant of opdrachtgever vrijwaart Levazorg voor aanspraken van derden.

 

11.4. Een claim van een klant of opdrachtgever ter zake van schade dient binnen één maand na constatering van de schade schriftelijk bij Levazorg te zijn ingediend.

 

12 Klachten

 

12.1. De klant of opdrachtgever is verplicht een klacht over het Levazorg contract en de uitvoering daarvan schriftelijk voor te leggen aan de directie of de klachtenfunctionaris van Levazorg. Levazorg kent een intern systeem van klachtafhandeling waarbij door tussenkomst van een klachtenfunctionaris geprobeerd wordt de klacht in der minne te schikken. Wanneer de klant of opdrachtgever het niet eens is met de geboden oplossing, kan een beroep gedaan worden op een onafhankelijke klachtencommissie.

 

13 Wijziging Algemene Voorwaarden

 

13.1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door de directie.

 

14 Geschillen

 

14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Kantonrechter in Nederland.

 

15 Slotbepaling

 

15.1. Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

15.2. In alle gevallen waarin regelgeving en / of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Levazorg .

 

Laatste update: 1 februari 2023