• darkblurbg

Algemene Voorwaarden van Levazorg

1 Inleiding

Levazorg bestaat uit stichting Levazorg. Alle vestigingen van Levazorg conformeren zich aan
de hierna volgende Algemene Voorwaarden.
• In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


Levazorg
Alle vestigingen van Levazorg.

Klant
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Levazorg een rechtsbetrekking heeft.

Opdrachtgever
Degene die de opdracht voor de rechtsbetrekking geeft en deze betaald.

Levazorg medewerker
De door Levazorg ingeschakelde deskundige die de opdracht voor de klant uitvoert.

Levazorg contract
Getekende offerte of zorgovereenkomst in combinatie met getekende Algemene
Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden
De door Levazorg aangeleverde bewonershandboek

2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten van Levazorg, evenals de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen
uitdrukkelijk en schriftelijk met Levazorg overeengekomen te worden.

2.2. Indien Levazorg diensten verleent op grond van wettelijke regelingen, worden deze
wettelijke voorschriften gehanteerd indien en voor zover van toepassing bij de bepaling van:


- de aard van de dienstverlening;
- de omvang van de dienstverlening;
- de eigen bijdrage van de klant.


Deze Algemene Voorwaarden vormen daarop een aanvulling.

2.3. Voor diensten waaraan geen regelgeving van overheidswege ten grondslag ligt, vormen
deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de tariefstelling de condities waaronder
diensten worden verleend.

2.4. Indien van overheidswege andere of nieuwe regelgeving met betrekking tot de door
Levazorg geleverde diensten wordt geïmplementeerd, wordt deze regelgeving geacht mede de
basis te vormen voor de dienstverlening.

3 Wijze van dienstverlening

3.1. Voor de jeugdhulp gesubsidieerde diensten van Levazorg is een beschikking van de
gemeente nodig en vereist waaruit de zorgbehoefte van de klant blijkt. Voor diensten die niet
jeugdhulp gesubsidieerd zijn, zal er op offertebasis worden bepaald wat de behoefte van de
klant dan wel opdrachtgever is. De aanvaardingstermijn is per offerte bepaald.

3.2. Binnen de kaders van de indicatiestelling en rekening houdend met de wensen van de
klant wordt door Levazorg een zorgovereenkomst opgesteld. De afspraken worden schriftelijk
vastgelegd en door de klant of (wettelijke) vertegenwoordiger voor akkoord ondertekend.
De zorgovereenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen samen het Levazorg contract.
De zorgovereenkomst wordt bijgesteld indien er sprake is van een wijziging in aard/ omvang
van de zorgverlening (bij jeugdhulp gesubsidieerde diensten moet bij belangrijke wijzigingen
een nieuwe beschikking worden gesteld).
In overleg met de klant worden concrete werkafspraken gemaakt en vastgelegd in een
Levazorg plan van aanpak.
Bij klanten waar er geen sprake is van een indicatiestelling wordt vooraf, rekening houdend
met de wensen van de klant dan wel opdrachtgever, een offerte opgesteld waarin alle
afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Deze offerte wordt door de klant dan wel wettelijke
vertegenwoordiger dan wel opdrachtgever voor akkoord ondertekend. In dit geval vormen de
offerte en de Algemene Voorwaarden samen het Levazorg contract.

3.3. In overeenstemming met de Jeugdwet ontvangen klanten wekelijks een totaal bedrag van
€51,00. Het bedrag van €51,00 is onderverdeeld in €7,15 zakgeld, €12,85 kleedgeld en €31,00
boodschappengeld. De verdeling van het bedrag is bedoeld om klanten financiële ruimte te
geven voor persoonlijke uitgaven, kledingaankopen en boodschappen tijdens hun verblijf bij
Levazorg.

3.4. Levazorg garandeert bij de inzet van haar medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk
is, professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van de
medewerker. De Levazorg medewerker zal bij zijn/haar werkzaamheden de houding van een
goede medewerker in acht nemen en zal daarbij handelen in overeenstemming met de op hem
/ haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor medewerkers geldende
professionele standaard.

3.5. Indien de dienstverlening niet door Levazorg wordt verricht, maar een door Levazorg aan
te wijzen derde, garandeert Levazorg dat de opdracht door de derde zal worden uitgevoerd
met inachtneming, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, van de door Levazorg gehanteerde
kwaliteitseisen. De ingeschakelde derde dient te voldoen aan de eisen van goed
medewerkerschap zoals genoemd in het vorige lid.

3.6. De organisatie en uitvoering van de dienstverlening vinden plaats in overeenstemming
met wettelijke vereisten, algemeen aanvaarde standaarden, de Gedragscode van Jeugdzorg
Nederland en de door Levazorg vastgestelde kwaliteitseisen, gebaseerd op de HKZ-norm.

3.7. De klant verschaft Levazorg gevraagd en ongevraagd alle informatie en medewerking die
de medewerker redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening.

3.8. Iedere medewerker van Levazorg is gemachtigd om indien nodig klantdossiers in te zien
voor zover redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening.

3.9. De klant die zorg- of dienstverlening van Levazorg ontvangt en reeds geplande hulp afzegt,
later dan 48 uur voor het geplande tijdstip waarop de werkzaamheden zouden worden
uitgevoerd, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

3.10. Er wordt gestreefd naar levering van zorg en dienstverlening,
- binnen 48 uur na schriftelijke of telefonische aanmelding;
- in acute situaties binnen 24 uur na schriftelijke of telefonische aanmelding.

3.11. Het is de Levazorg medewerker niet toegestaan om gemachtigd te worden voor
geldzaken en/of de bank-/giropas van de klant te gebruiken. Bij overtreding van een dergelijk
verbod aanvaardt Levazorg geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.

3.12. De medewerker mag zijn/haar werkzaamheden alleen op woonlocaties van Levazorg
uitvoeren, tenzij hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt met Levazorg. Alle risico’s met
betrekking tot de opstal en de inboedel blijven echter voor rekening van de klant. Noch
Levazorg, noch de medewerker aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid ter zake. Het is de klant
alleen toegestaan zich ten tijde van de zorg samen met een medewerker van Levazorg te
verplaatsen in een motorvoertuig indien:

• De bestuurder een geldig rijbewijs heeft;
• Het motorvoertuig verzekerd is;
• Het motorvoertuig ook een inzittendenverzekering heeft. In geval van schade of letsel zal
Levazorg de veroorzaker aansprakelijk stellen.

4 Arbeidsomstandigheden

De klant draagt zorg voor een werksituatie waarin de Levazorg medewerker veilig en
verantwoord zijn/haar werkzaamheden kan verrichten. Levazorg kan het contract geheel of
gedeeltelijk beëindigen wanneer de klant niet bereid is voorzieningen te treffen en/of er niet
mee instemt dat Levazorg voorzieningen treft die noodzakelijk zijn om de veiligheid of
gezondheid van de medewerker niet in gevaar te brengen.

5 Privacy

5.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt, voor zover van toepassing, gehandeld
conform de wettelijke eisen inzake de dossierplicht en bescherming van persoonsgegevens,
zoals geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld in overeenstemming met het
geldende privacyreglement. Het privacyreglement is op aanvraag beschikbaar.

6 Bejegening

6.1. Levazorg hanteert een gedragscode die alle Levazorg medewerkers dienen te hanteren
tegenover de klanten. In het geval een klant zich onheus bejegend voelt door een Levazorg
medewerker en dit meldt aan Levazorg, zal direct actie worden genomen om herhaling in de
toekomst te voorkomen. In ernstige gevallen zal direct vervanging van de Levazorg
medewerker plaatsvinden.

6.2. De klant dient de medewerkers van Levazorg met respect te behandelen. Discriminatie,
verbale en non-verbale agressie, intimidatie of ongewenste intimiteiten van medewerkers kan
in uiterste gevallen leiden tot weigering van zorg. Dit laatste laat onverlet de plicht van de
klant dan wel (wettelijke) vertegenwoordiger dan wel opdrachtgever tot onverminderde
betaling van de overeengekomen werkzaamheden.

6.3 In geval van fysieke agressie of ernstige bedreiging wordt er aangifte gedaan.


7 Overmacht

7.1. Levazorg kan de gevraagde dienst leveren voor zover er geen sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zodanig is, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Levazorg kan worden gevraagd.
7.2 Indien Levazorg door overmacht de overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren kan
nakomen, heeft Levazorg het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat de
klant Levazorg kan aanspreken op een schadevergoeding.

8 Tarieven

8.1. Levazorg hanteert een tarievenlijst per type zorg of dienstverlening met een tarief A voor
normale uren en een tarief B 24 uurs tarief ook wel (per etmaal) genoemd. Indien van
toepassing worden deze tarieven vermeerderd met BTW. Het dagtarief is afhankelijk van de
aard van de zorg of dienstverlening die door Levazorg aan de klant wordt verstrekt.

8.2. De tarieven blijven ongewijzigd voor de aangegeven periode, tenzij anders wordt
overeengekomen. De tarieven zijn, voor zover omzetbelasting van toepassing is, exclusief
omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.3. Bij kostenverhogingen van overheidswege kunnen tarieven zonder voorafgaande
kennisgeving doorberekend worden, indien en voor zover niet strijdig met de eventueel
daarbij afgegeven richtlijnen.

8.4. Niet voorzienbare verhogingen van vergoedingen en tarieven van meer dan 10% zullen,
zo mogelijk voorafgaand aan de verhoging, door Levazorg ter kennisgeving worden gegeven
aan de klant of opdrachtgever. Indien de klant of opdrachtgever niet met een dergelijke
tariefsverhoging akkoord gaat, kan de te leveren zorg of dienst door de klant of opdrachtgever
onmiddellijk worden beëindigd.

8.5. Aan verschrijvingen betreffende tarieven of andere voorwaarden in publicaties van
Levazorg kunnen door de klant of opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

9 Betaling en niet-nakoming

9.1. Declaraties worden binnen 30 dagen na het leveren van de zorg of dienst c.q. na het
verstrijken van een overeengekomen periode aan de klant of opdrachtgever verzonden.
9.2. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door Levazorg
aangegeven wijze.


9.3. Bij niet tijdige betaling van een factuur is Levazorg bevoegd om -onder dat daartoe
ingebrekestelling vereist is- de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden met
onmiddellijke ingang op te schorten. Tijdens opschorting als hiervoor bedoeld heeft de
opdrachtgever niet het recht om op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

9.4. Voor elke dag waarmede de gestelde betalingstermijn wordt overschreden kan aan de
klant of opdrachtgever een rentevergoeding in rekening worden gebracht, berekend naar de
maatstaf van de wettelijke rente.

9.5. Binnen 14 dagen na factuurdatum volgt een betalingsherinnering en ingebrekestelling.
Binnen 28 dagen na factuurdatum volgt een laatste waarschuwing tot betaling waarbij
verhoging van de hoofdsom plaatsvindt met € 7,50 administratiekosten en de verschuldigde
rente vanaf de factuurdatum.
Indien betaling vervolgens niet alsnog binnen drie werkdagen plaatsvindt, zal de vordering ter
incasso uit handen worden gegeven. In dat geval is de klant of opdrachtgever naast de
hoofdsom, de administratiekosten en bedoelde rente tevens buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van €
150,--. De gehoudenheid tot voldoening van laatstgenoemd bedrag volgt reeds uit het enkele
feit van aanschrijving van de klant of opdrachtgever door een derde incasseerder.

9.6 Indien de gemeentelijke belastingen en heffingen (b.v. afvalstoffenheffing, rioolheffing,
reinigingsheffing) niet betaald kunnen worden door de klant, kan de klant samen met een Levazorg
medewerker een kwijtschelding aanvragen bij de gemeente. Beslist de gemeente dat de klant niet in
aanmerking komt voor een kwijtschelding, dan zijn de belastingen en heffingen voor rekening van de
klant en dient de klant de belastingen en heffingen aan de gemeente te voldoen.

10 Opzegging

10.1. Voor het beëindigen van een Levazorg contract geldt een opzegtermijn van één maand.
Deze opzegtermijn gaat in vanaf het moment dat Levazorg de schriftelijke opzegging heeft
ontvangen. Als het gaat om een beëindiging vanwege een medische indicatie geldt een
opzegtermijn van 24 uur.

10.2. Levazorg kan de tussen haar en de klant of opdrachtgever gesloten Levazorg contract
slechts tussentijds opzeggen indien de indicatie wordt beëindigd of wegens zodanige
gewichtige redenen dat van Levazorg niet kan worden verlangd dat zij deze voortzet, e.e.a.
mede op basis van de procedure zorgweigering. Een dergelijke gewichtige reden doet zich in
ieder geval voor indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt dan wel buiten het
werkgebied van Levazorg wilt wonen. Levazorg zal bij opzegging van een Levazorg contract
een termijn van één maand hanteren.

10.3 Bij aanvang van de zorgovereenkomst is tussen de klant en Levazorg een inventarisatielijst (van
de aanwezige stoffering, meubilering, apparatuur en overige inventaris) van de woonlocatie


opgemaakt. De inventarisatielijst maakt deel uit van de zorgovereenkomst en algemene voorwaarden
van Levazorg. De klant en Levazorg ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van de
inventarisatielijst.

10.4 Bij het einde van de zorgovereenkomst is de klant verplicht de woonruimte in de oorspronkelijke
staat, geheel ontruimd en schoon aan Levazorg op te leveren in de staat waarin de woonruimte,
conform de inventarisatielijst, is ontvangen bij aanvang van de zorgovereenkomst.

10.5 Als borgsom wordt een bedrag van € 100,00 (honderd euro) door de klant gestort op de rekening
van Levazorg. Wanneer de woning bij verhuizing in de originele staat wordt opgeleverd, dat wil zeggen
een schadeloze en complete inventaris van spullen (inboedel) van Levazorg, dan zal het complete
bedrag bij uitschrijving van de klant bij Levazorg worden teruggestort binnen 30 dagen. Bij schade
en/of incomplete inventaris, zal het bedrag worden gebruikt om de schade te herstellen en/of nieuwe
spullen aan te schaffen.

11 Aansprakelijkheid

11.1 In het belang van een veilige en verantwoorde dienstverlening wordt de klant verzocht,
voor ondertekening van de zorgovereenkomst, in het bezit te zijn van een geldige
aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). De verzekering dient de klant te voorzien van
dekking voor eventuele aansprakelijkheidskwesties. Levazorg benadrukt het belang van deze
voorzorgsmaatregel om zowel de klant als Levazorg te beschermen tegen onvoorziene
aansprakelijkheidskwesties. De klant overlegd een kopie van de polis van de WA-verzekering
met Levazorg en deze wordt aan het dossier van de klant toegevoegd.

11.2. Levazorg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant of opdrachtgever
geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis of anderszins (bijvoorbeeld door onrechtmatige daad), indien en voor zover deze
aansprakelijkheid wordt gedekt door de door Levazorg voor haar zorg of dienstverlening
afgesloten verzekering.

11.3. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de geldelijke waarde (factuurwaarde) van de
geleverde diensten.

11.4. De klant of opdrachtgever vrijwaart Levazorg voor aanspraken van derden.

11.5. Een claim van een klant of opdrachtgever ter zake van schade dient binnen één maand
na constatering van de schade schriftelijk bij Levazorg te zijn ingediend.


12 Klachten

12.1. De klant of opdrachtgever is verplicht een klacht over het Levazorg contract en de
uitvoering daarvan schriftelijk voor te leggen aan de directie of de klachtenfunctionaris van
Levazorg. Levazorg kent een intern systeem van klachtafhandeling waarbij door tussenkomst
van een klachtenfunctionaris geprobeerd wordt de klacht in der minne te schikken. Wanneer
de klant of opdrachtgever het niet eens is met de geboden oplossing, kan een beroep gedaan
worden op een onafhankelijke klachtencommissie.

13 Wijziging Algemene Voorwaarden

13.1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door de directie.

14 Geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Kantonrechter in
Nederland.

15 Slotbepaling

15.1. Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst
en deze Algemene Bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan
als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen
partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend
zouden hebben.

15.2. In alle gevallen waarin regelgeving en / of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien,
beslist de directie van Levazorg .

Laatste update: 01 juli 2024