• darkblurbg

 

LEVAZORG acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke

gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan

de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. LEVAZORG is de

verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke

persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die

rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden

verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij ook alleen voor het doel waarvoor deze benoemd zijn.

Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte

gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons

toestuurt. Daarnaast kunnen er op onze website gegevens verstrekt worden door derden,

bijvoorbeeld als iemand uw gegevens invult voor een verwijzing. In dat geval gaat het voor u om

passief verstrekte gegevens. Wanneer een aanmelding niet leidt tot het sluiten van een

zorgovereenkomst worden uw gegevens verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging

en kopie voor dataportabiliteit of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te

voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

 

Registratiesysteem

Bij bepaalde onderdelen van deze websites kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij de

door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer

opnieuw hoeft in te vullen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken. In geval van een

vermoeden van fraude of misbruik van onze websites kunnen wij persoonsgegevens aan de

bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Cookies & Statistieken

Onze websites gebruiken cookies en worden er algemene bezoekgegevens bijgehouden. Voor

statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze websites. Deze gegevens worden niet aan

derden verstrekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat

onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken altijd gebruik van beveiligde

verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze websites wordt afgeschermd wanneer u

persoonsgegevens invoert.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze

websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient

aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

bent. Deze privacyverklaring kan u op verzoek schriftelijk worden toegestuurd.

 

Laatste update: 01 juli 2024